Statut

 

 

S T A T U T U L

SINDICATULUI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR JUDEȚEAN SIBIU

denumit

S.I.P. SIBIU

 

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE – SCOPUL CONSTITUIRII, DENUMIREA ȘI SEDIUL ORGANIZAȚIEI SINDICALE

 

Art.1. Denumirea organizaţiei este: SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR SIBIU, prescurtat S.I.P. Sibiu .

Art.2. Sediul S.I.P. Sibiu este în Sibiu str. Turismului nr.15.

Art.3. (1) S.I.P. Sibiu este o organizaţie sindicală cu personalitate juridică proprie, în acord cu legislaţia în vigoare şi în conformitate cu CARTA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII, independentă faţă de organele puterii şi administraţiei de stat, organizaţii politice şi religioase.

(2) S.I.P. Sibiu  este organizația sindicală înființată prin voința angajaților, membri de sindicat din unitățile/instituțiile învățământului preuniversitar din județul Sibiu,

(3) S.I.P. Sibiu este organizație sindicală autentică, cu personalitate juridică dobândită prin sentinţa civilă nr.1005/26.III.1990, rămasă definitivă în 06.IV.1990.

Art.4. S.I.P. Sibiu este constituită și acționează în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale ratificate de România sau la care România este parte, precum și în contractele colective de muncă aplicabile și în scopul promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi.

Art.5. Principiile fundamentale ale organizării și funcționării S.I.P. Sibiu sunt: unitatea de acțiune sindicală; democrația conducerii colective; independența față de autoritățile publice, de partide și alianțe politice, de patronate, de asociații și organizații diverse sau culte; solidaritatea cu organizațiile sindicale din țară și din străinătate; exprimarea liberă și respectul opiniilor; egalitatea de șanse; alegeri democratice; libertatea de acțiune.

Art.6. (1) S.I.P. Sibiu sprijină organizațiile sindicale din unitățile/instituțiile de învățământ în organizarea și desfășurarea acțiunilor revendicative prevăzute la art.8, precum și organizarea de activități de perfecționare și formare;

(2) S.I.P. Sibiu cooperează și, totodată, sprijină cooperarea organizațiilor sindicale cu alte organizații similare, din țară și din străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului statut;

(3) S.I.P. Sibiu acționează pentru formarea profesională și sindicală a membrilor săi, fiind furnizor de formare profesională și sindicală, în condițiile legii.

Art.7. S.I.P. Sibiu își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului statut urmărind să atingă :

(1)   Obținerea drepturilor exclusive de negociere și administrare a Contractului Colectiv de Muncă la Unic Nivel de Unitate.(C.C.M.U.N.U.)

(2)   Obținerea, păstrarea și apărarea, pentru membrii sindicatului a tuturor drepturilor ce li se cuvin într-o societate liberă și democratică.

(3)   Îmbunătățirea standardelor pentru personalul din învățământ prin promovarea unei bune pregătiri profesionale, încurajarea instruirii la locul de muncă și asigurarea condițiilor de muncă esențiale pentru realizarea celei mai bune performanțe în profesie.

(4)   Promovarea binelui şi intereselor copiilor prin crearea celor mai bune facilităţi educaţionale pentru toţi, indiferent de rasă, naţionalitate, culoare, credinţă, sex, statut politic sau economic.

(5)   Sprijinirea şi promovarea idealurilor de democraţie precum şi acţionarea pentru promovarea şi adoptarea în Parlament a unor legi adecvate care să garanteze îmbunătăţirea climatului educaţional atât pentru elevi cât şi pentru personalul din învăţământ şi încurajarea acestora în exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor ce le revin pe baza acestor legi.

(6)   Încurajarea angajării şi menţinerii pe post pe baza competenţei, asigurarea de unităţi de învăţământ moderne, bine echipate şi promovarea unor programe educaţionale şi a unor astfel de condiţii în şcolile din România care să permită elevilor o pregătire adecvată ocupării unui loc cât mai bun în viaţa economică, socială şi politică a comunităţii.

(7)   Dezvoltarea de parteneriate, în interesul angajaţilor din învăţământ, cu instituţiile descentralizate la nivel local şi judeţean şi alţi parteneri implicaţi în procesul educaţional, în scopul negocierii unor drepturi menite să îmbunătăţească climatul socio-profesional din unitate.

(8)   Încurajarea participării și organizarea de cursuri de formare continuă, reconversie profesională, în scopul menținerii în câmpul muncii, pe cât posibil în domeniul învățământului, a angajaților membrii de sindicat.

(9)   Încurajarea înscrierii membrilor de sindicat în Casa de Ajutor Reciproc a Sindicatului Învățământului Preuniversitar Sibiu.(C.A.R.-S.I.P. SIBIU ).

(10)  Încurajarea pensionarilor de a rămâne membri de sindicat în unitate.

Art.8. Pentru realizarea scopurilor și atingerea obiectivelor sale, S.I.P. Sibiu acționează prin:

a)     negociere, mediere, arbitraj sau conciliere;

b)    interpelarea autorităților publice prin adrese și scrisori, precum și la nivel de comisii paritare, de comisii de dialog social, de comisii tehnice și de negociere;

c)     petiția, pichetarea, mitingul, demonstrația, marșul de protest și altele asemenea;

d)    formularea de acțiuni în justiție, în nume propriu sau în numele membrilor de sindicat, cu privire la încălcări ale drepturilor și libertăților sindicale, profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive, stipulate de legislația în vigoare, în pacte, tratate, acorduri și convenții internaționale, precum și în contractele individuale de muncă și contractele colective de muncă aplicabile;

e)     sesizarea organelor abilitate în situația încălcării drepturilor și libertăților sindicale, profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive, stipulate de legislația în vigoare, în pacte, tratate, acorduri și convenții internaționale, precum și în contractele individuale de muncă și contractele colective de muncă aplicabile;

f)      acordarea de consiliere de specialitate;

g)     greva;

h)    alte căi și mijloace specifice.

 

 

CAPITOLUL II

CALITATEA DE MEMBRU – DOBÂNDIREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII

 

Art.9. (1) Orice angajat din domeniul învățământului, care recunoaște prevederile prezentului statut și obligativitatea plății cotizației lunare stabilite poate fi membru al S.I.P. Sibiu pe baza unei fișe tipizate de înscriere depusă prin grija liderului sindical din unitate, la serviciul secretariat al S.I.P. Sibiu. 

(2) Calitatea de membru al S.I.P. Sibiu se dobândește la cererea scrisă a oricărui angajat din cadrul unității/instituției de învățământ de la data înregistrării acesteia la serviciul secretariat al S.I.P. Sibiu. 

           (3) Cererea de reînscriere în S.I.P. Sibiu a foștilor membri care au inițiat și/sau participat la acțiuni ce au adus atingere gravă activității și imaginii sindicatului sunt analizate, în mod obligatoriu, de Biroul Executiv al S.I.P. Sibiu și aprobate în maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia la sediul S.I.P. Sibiu. Nepronunţarea Biroului Executiv al S.I.P. Sibiu în termenul anterior stabilit echivalează cu decizia implicită de respingere a cererii de dobândire a calităţii de membru, ceea ce nu îngrădeşte dreptul celui interesat de a formula o nouă cerere, în condiţiile statutului.

Art. 10. Încetarea calității de membru este de competența Biroului Executiv al S.I.P. Sibiu și poate avea loc în următoarele situații:

(1)    Neimputabile membrului de sindicat, prin exprimarea în scris a deciziei de retragere din organizația sindicală.

(2) Imputabile

a) încetarea plății cotizației 3 luni consecutive;

b) nerespectarea în mod repetat a îndatoririlor prevăzute la art.12, soldată cu sancțiunea de excludere.

 

CAPITOLUL III

DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

 

Art. 11 – Drepturile membrilor:

(1)   Dreptul de a alege și de a fi ales în mod liber în organele de conducere ale organizației sindicale din unitate.

(2)   Alegerea în mod liber a delegaţilor din unitate ce vor participa la Conferinţa de alegeri ale S.I.P. Sibiu, în funcţie de norma de reprezentare prevăzută în regulamentul de desfăşurare a acesteia.

(3)    Exprimarea liberă a opiniilor în toate organismele de conducere ale S.I.P. Sibiu, respectiv ale celor ierarhic superioare unde sindicatul este afiliat.

(4)   Participarea la elaborarea unor proiecte de acte normative de interes local sau general în domeniu.

(5)   Reprezentarea, la solicitarea expresă, scrisă, în toate cazurile legate de raporturile contractuale de muncă.

(6)   Consultanţă şi asistenţă din partea sindicatului în vederea rezolvării problemelor socio-profesionale legate de locul de muncă.

(7)   Asistenţă la negocierea contractului individual de muncă, în urma unei solicitări scrise.

(8)   Participarea la programele socio-profesionale elaborate şi aprobate de către Biroul Executiv.

(9)   Să devină membri ai C.A.R.- S.I.P. SIBIU  pe baza unei fişe tipizate de înscriere, depusă prin grija liderului sindical la serviciul secretariat al C.A.R.- S.I.P. SIBIU .

(10)  Orice membru care a hotărât aceasta, poate solicita retragerea din S.I.P. Sibiu.

(11)  Cererea de retragere se adresează în scris preşedintelui S.I.P. Sibiu şi devine definitivă din luna calendaristică următoare de la data depunerii, în urma avizării, cu rol doar pentru sistarea reţinerii cotizaţiei.

(12)         Retragerea din sindicat. Retragerea din sindicat atrage, sine die, atât retragerea din cadrul  C.A.R.- S.I.P. SIBIU  (dacă este şi membru C.A.R.- S.I.P. SIBIU ) cât și pierderea calităţii de beneficiar al drepturilor de orice fel, dobândite ca urmare a demersurilor judiciare iniţiate, conduse și finalizate de sindicat în numele și interesul acestuia dacă, respectivul membru de sindicat se retrage din organizaţia sindicală care îl reprezintă în cursul  soluţionării litigiului până la soluţionarea pe fond a cauzei.

(13)         În situaţia în care retragerea din sindicat intervine, după pronunţarea hotărârii definitive în respectiva cauză, sindicatul nu îl mai poate reprezenta legal în proces  datorită pierderii calităţii de membru al sindicatului și a incapacităţii acestuia de a da mandat sindicatului în scopul realizării drepturilor sale. Pentru motive de logică similare, sindicatului nu îi incumbă obligaţia de a cere executarea silită a unei hotărâri judecătorești irevocabile dacă retragerea din sindicat a intervenit la un moment temporal, ulterior  soluţionării irevocabile a procesului. Nimic nu împiedică membrul de sindicat aflat intr-o asemenea situaţie să exercite în nume propriu demersurile judiciare și extrajudiciare, după caz, pe care le va considera utile conform propriilor interese.

Art. 12– Îndatoririle  membrilor de sindicat:

(1) Să respecte statutul S.I.P. Sibiu.

(2) Să achite lunar cotizaţia conform prevederilor statutului.

(3) Să participe la acţiunile sindicatului şi organismelor sale.

(4) Să nu participe la acţiuni de natură a cauza direct sau indirect prejudicii sindicatului.

(5) Să contribuie la sporirea prestigiului şi popularităţii sindicatului pe plan local, naţional și internaţional.

(6) Să încurajeze salariaţii din învăţământ să devină membrii ai sindicatului.

(7) Să acorde sprijin tuturor membrilor de sindicat, la cererea acestora dar și din iniţiativă proprie atunci când interesul comun o impune .

 

CAPITOLUL IV

COTIZAȚIA, Modul de stabilire și încasare a cotizaţiei 

 

            Art.13. Cotizația, stabilită prin statut, este în procent de 1% din venitul brut lunar realizat, deductibilă din baza de calcul pentru impozitare, pentru fiecare membru de sindicat din unitate/instituție.

            Art.14. Cotizația se va reține lunar pe statul de plată și se va vira direct în contul S.I.P. Sibiu.

            Art.15. Un procent de 25% din suma totală lunară, virată la S.I.P. Sibiu de către organizațiile sindicale din unități/instituții, va fi returnat anual, acestora, corespunzător cu sumele virate de către fiecare organizație sindicală.

 

CAPITOLUL V

STRUCTURĂ, ORGANIZARE – ORGANE EXECUTIVE DE CONDUCERE, DENUMIREA ACESTORA, MODUL DE ALEGERE ȘI DE REVOCARE, DURATA MANDATELOR ȘI ATRIBUȚIILE LOR

 

            Art.16. Structura organizației S.I.P. Sibiu este formată din: Conferința de Alegeri, Consiliul Județean, Biroul Executiv, Comisia de Cenzori, Președinte;

(1) Organele executive de conducere sunt: Biroul Executiv, Președintele;

(3) Organele de control: Comisia de Cenzori;

Art.17 (1) Conferinţa de Alegeri este organul suprem de conducere al S.I.P. Sibiu, ce se întruneşte o dată la 5 ani, în sesiune ordinară. La cererea președintelui sau a 2/3 din numărul total de membri ai Consiliului Județean, poate fi convocată o sesiune extraordinară a Conferinţei de Alegeri;

(2)   a). Conferința de Alegeri este constituită din totalitatea delegaților conform normei de reprezentare stabilite prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea acesteia. Conferința de alegeri este legal constituită cu prezența a 2/3 din numărul total de delegați.

b). Delegați de drept la Conferința de Alegeri sunt și membrii Biroului executiv și ai Comisei de cenzori, care nu sunt lideri în unitate.

(3) Conferinţa de Alegeri lucrează valabil cu majoritatea delegaților prezenţi şi are următoarele competenţe:

a) aprobă sau modifică statutul;

b) analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Județean, Biroul Executiv şi Comisia de cenzori;

c) alege prin vot direct Președintele S.I.P. Sibiu pe baza candidaturilor depuse în termenul stabilit în Regulamentul de desfăşurare a Conferinţei de Alegeri, propus de Biroul Executiv şi aprobat de Consiliul Județean, cu cel puţin 10 de zile înainte de data desfăşurării Conferinţei de Alegeri;

d) alege prin vot membrii Comisiei de Cenzori;

e) validează prin vot propunerile de membri ai Biroului Executiv făcute de președintele ales;

f) convocată în sesiune comună S.I.P. Sibiu și C.A.R.-S.I.P. SIBIU, are puterea de Conferință de Alegeri și pentru C.A.R.-S.I.P. SIBIU conform Regulamentului de desfășurare a Conferinței de Alegeri.

Art.18. (1) Consiliul Județean este organul de conducere al S.I.P. Sibiu între două sesiuni ordinare ale Conferinței de Alegeri, mandatul sau fiind de 5 ani, lucrează valabil cu prezența a jumătate plus 1 din totalul liderilor de sindicat și se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la convocarea făcută de președinte.

(3)   a)   Consiliul Județean e format din totalitatea liderilor de sindicat din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Sibiu.

b). din Consiliul Județean fac parte și membri Biroului Executiv al S.I.P. Sibiu

(4)    Consiliul Județean are următoarele atribuţii:

a) aprobă proiectele propuse de Biroul Executiv privindRegulamentul de desfăşurare a Conferinţei de Alegeri, Statutul S.I.P. Sibiu și Statutul C.A.R.-S.I.P. SIBIU .

b) hotărăşte asupra principiilor şi orientărilor fundamentale ale activităţii S.I.P. Sibiu în conformitate cu Rezoluția Conferinței de Alegeri;

c) reglementează şi rezolvă problemele de interes general;

d) examinează şi se pronunţă asupra proiectelor de acte normative în cadrul parteneriatului social;

f) decide asupra sancțiunilor liderilor de sindicat, la propunerea Biroului Executiv;

g) completează Comisia de Cenzori în situaţia în care unul sau mai mulţi membri, din motive obiective, nu îşi pot desfăşura activitatea în această calitate;

h) validează prin vot înlocuirea unuia sau mai multor membri ai Biroului Executiv, la propunerea președintelui, atunci când, din motive obiective, nu își pot desfășura activitatea în această calitate.

(4)   Consiliul Județean se poate transforma ad-hoc în Conferinţa Extraordinară de modificare a statutului prin votul a 2/3 din liderii organizațiilor, devenind competentă să voteze modificările cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Art.19. (1). Biroul Executiv al S.I.P. Sibiu este organ de conducere operativ format din minim 7 membri, care se întruneşte de regulă lunar, sau ori de câte ori este nevoie, compus din: președinte, trei vicepreședinți și minim alți 3 membri.

Liderii de filiale fac parte, de drept din Biroul Executiv. Filialele sunt forme de organizare teritorială, pentru o mai bună transmitere și coordonare a acțiunilor S.I.P. Sibiu.

Filialele sunt: Mediaș și Agnita.

(2) Membri Biroului Executiv sunt propuşi de către președinte și validaţi de Conferinţa de Alegeri pentru o perioadă de 5 ani.

(3) Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

a) Propune spre aprobare Consiliului Județean proiectele privind Regulamentul de desfăşurare a Conferinţei de Alegeri, Statutul S.I.P. Sibiu și Statutul C.A.R.-S.I.P. SIBIU .

b) desemnează pe unul dintre membri săi să acţioneze în numele președintelui pe perioada concediului acestuia precum şi pe perioada în care președintele este împiedicat de un caz de forţă majoră să-şi exercite atribuţiile;

c) stabileşte indemnizaţiile şi fixează plafonul cheltuielilor la propunerea președintelui;

d) are puterea de a interpreta acest statut şi de a face reguli care să nu vină în conflict cu statutul;

e) va numi acele comitete sau comisii pe care le consideră necesare;

f) are capacitatea de a rezolva toate afacerile S.I.P. Sibiu inclusiv de a face spre binele organizației următoarele :

 • să dea în judecată, să se plângă sau să se apere în folosul S.I.P. Sibiu;
 • să angajeze contabili, agenţi şi alte persoane ce au cunoştinţe şi pricepere în conducerea afacerilor;
 • să angajeze avocaţi şi consilieri pentru a da sfaturi cu privire la interesele S.I.P. Sibiu sau pentru a fi reprezentaţi în instanţă;
 • să adopte sigla oficială şi antetul care să fie imprimat şi reprodus;
 • să cumpere, să ia, să primească orice donaţie, devize sau moştenire şi să posede, să ia sau să folosească proprietăţi;
 • să cumpere, să ia, să primească sau să deţină şi să folosească acţiuni sau obligaţii ale corporaţiilor, societăţiilor comerciale, asociaţiilor naţionale sau străine, în parteneriat sau individuale, să vândă, să transmită, să ipotecheze totul sau o parte de bunuri, proprietăţi;
 • să încheie contracte pentru diferite afaceri, să împrumute bani pentru interesul S.I.P. Sibiu;
 • să investească din când în când fondurile S.I.P. Sibiu într-o proprietate;
 • să facă orice consideră necesar pentru exercitarea puterii conferite prin acest statut;
 • să încheie contracte de antrepriză, mandat, comision, vânzare – cumpărare comercială conform legislaţiei în vigoare;
 • decide asupra excluderii  membrilor S.I.P. Sibiu la propunerea liderului din unitate sau a unui membru al Biroului Executiv, ca urmare a încălcării a celor prevăzute la art.10, alin.(2) lit.c ;
 • decide asupra contestațiilor de excludere a membrilor S.I.P. Sibiu, depuse în scris la președinte;
 • decide asupra cererilor de reînscriere în S.I.P. Sibiu, conform art.9, alin.(3).

Art.20. (1) Comisia de cenzori este organ de control al S.I.P. Sibiu şi are următoarele atribuţii:

a)     verifică activitatea financiară;

b)     informează cu privire la activitatea sa Biroul Executiv și Consiliul Județean.

c)     prezintă  raport de activitate Conferinței de alegeri.

(2) Comisia de cenzori este compusă din 2 -4 membri aleşi de Conferinţa de Alegeri şi care nu sunt membri ai Biroului Executiv;

(3) Comisia de cenzori poate fi comună pentru S.I.P. Sibiu și pentru C.A.R.-S.I.P. SIBIU .

Art.21. (1) Președintele este şeful executivului precum şi administratorul afacerilor şi politicilor executive ale S.I.P. Sibiu. Președintele este ales prin vot direct pe o perioadă de 5 ani de către Conferința de Alegeri, care îl va putea și revoca pentru activitate necorespunzătoare, cu majoritate simplă de voturi.

(5)   Are următoarele atribuţii:

a)   Reprezintă S.I.P. Sibiu la nivel federativ și în relațiile internaționale, relațiile cu instituțiile centrale și locale ale puterii de stat, în relațiile cu partidele politice, mass-media, alte sindicate și diverși parteneri;

b)  reprezintă interesele S.I.P. Sibiu în raport cu terţi;

c)   se implică direct în rezolvarea problemelor, care i-au fost sesizate în scris;

d)  propune Conferinței de Alegeri spre votare membrii Biroului Executiv pe care îi consideră utili activităţii;

e)   desemnează un membru al Biroului Executiv să-l înlocuiască pe o perioadă limitată de timp (maxim 6 luni);

f)    este administratorul finanţelor şi bunurilor patrimoniale ale S.I.P. Sibiu;

g) angajează personalul necesar bunei desfășurări a activității S.I.P. Sibiu cu aprobarea Biroului Executiv.

h) între Conferinţele de Alegeri, președintele revocă şi numeşte membrii echipei executive şi a Comisiei de cenzori cu consultarea Biroului Executiv și validarea Consiliului Județean;

i) are puterea de a interpreta statutul şi de a face reguli care să nu contravină prevederilor acestuia;

j)    este principalul negociator al S.I.P. Sibiu şi desemnează componenţa comisiilor de negocieri /tehnice și a altora similare;

k)  stabilește membrii delegației la congresul federației cu validarea Consiliului Județean;

l)    propune angajamentul managerial și fișa de atribuții;

m)   desemnează în urma unui interviu reprezentantul sindical al grupei S.I.P. din unitate cu aprobarea Biroului Executiv al S.I.P. Sibiu;

n)  emite decizii conform hotărârilor Consiliului Județean, Biroului Executiv, conform statutului și legislației în vigoare.

Art.22 În fiecare unitate/instituție de învățământ se va constitui o singură organizație sindicală S.I.P. Sibiu.

Art.23 Dacă într-o unitate /instituție de învățământ sunt mai puțin de 5 membri S.I.P. Sibiu, aceștia sunt organizați într-o grupă sindicală iar reprezentantul grupei sindicale S.I.P. Sibiu va fi desemnat în urma unui interviu de către președintele S.I.P. Sibiu cu aprobarea Biroului Executiv.

Art.24 Pentru operativitatea și eficiența activității sindicale la propunerea președintelui și cu aprobarea Biroului executiv al S.I.P. Sibiu se constituie filiale ca și structuri coordonatoare zonale județene de interes sindical. Filialele au un sediu la care se găsesc materiale de documentare asupra activității sindicale și unde se întrunește Consiliul filalei pentru ședințele ce se convocă de către liderul filialei, lunar sau ori de câte ori este nevoie. Consiliul filialei își alege, pentru un mandat de 5 ani, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Judeţene Comună de alegeri a S.I.P. Sibiu şi C.A.R.-S.I.P. Sibiu , prin vot direct câte un lider de filială care face parte de drept din Biroul executiv al S.I.P. Sibiu, unde le reprezintă interesele. Consiliul filialei este format din totalitatea liderilor unităților/instituțiilor de pe raza administrativă a filialei.

Art.25 La nivel de unitate/instituție organele de conducere sindicală S.I.P. sunt: Liderul și Adunarea Generală.

(1)   Liderul de sindicat al unității/instituției este ales prin vot direct pe o perioadă de 5 ani de Adunarea Generală a membrilor de sindicat ai unității/instituției, prin votul a jumătate plus unul din numarul membrilor prezenți. Adunarea generala este legal constituita daca sunt prezenti jumătate plus unul dintre membrii unității/instituției.

Liderul de sindicat are următoarele atribuții:

a)     Reprezintă interesele membrilor de sindicat din unitate/instituție în raport cu terți;

b)     Participă la toate Consiliile de administrație ale unității/instituției unde apără intersele și drepturile angjaților de sindicat din unitate prevăzute de legi, contracte și alte reglementări;

c)     Participă și reprezintă în Comisia paritară, organizația sindicală la nivel de unitate/instituție.

d)     Participă la toate ședințele Consiliului Județean al S.I.P. Sibiu / Consiliului filialei asigurând schimbul de informații între membri și conducerea sindicatului;

e)     Propune Adunării Generale a membrilor viceliderul/viceliderii organizației din unitate/instituție;

f)      Desemnează un reprezentat al sindicatului din unitate să îl înlocuiască pe o perioadă limitată de timp ( maxim 6 luni). Cererea de împuternicire se face în scris către președintele S.I.P. Sibiu, spre aprobare, precizându-se persoana desemnată, perioada înlocuirii și motivele înlocuirii.

(2)   Adunarea Generală a membrilor de sindicat ai unității/instituției este formată din toți membri S.I.P. Sibiu din unitate, care se întrunește de regulă lunar sau de câte ori este nevoie și lucrează valabil cu majoritate simplă a membrilor organizației. Adunarea Generală a membrilor de sindicat din unitate/instituție are următoarele atribuții:

a)     Alege liderul de sindicat din unitate/instituție;

b)     Votează pentru un mandat de 5 ani, de regulă, propunerile de vicelideri făcute de lider;

c)     Votează delegații la Conferința de alegeri conform normei de reprezentare din Regulamentul de alegeri.

d)     Revocă liderul de sindicat pentru activitate necorespunzătoare, cu majoritate de voturi și în prezența a cel puțin 2/3 din totalul de membri S.I.P. Sibiu din unitate/instituție, in toate celelalte situații, adunarea fiind legal constituita in conditiile precizate la art 25(1), din prezentul act.

Art.26 Grupa sindicală este organizație sindicală S.I.P. Sibiu cu mai puțin de 5 membri, coordonată de un reprezentant S.I.P. Sibiu desemnat de către președintele S.I.P. Sibiu cu aprobarea Biroului Excutiv al S.I.P. Sibiu. Reprezentantul S.I.P. are toate atribuțiile liderului de sindicat de la art.25 alin.(1) lit.a, lit.b, lit.c., lit.d.

 

CAPITOLUL VI

CONDIȚII PRIVIND ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR SINDICALE

 

Art.27. Prezentul statut poate fi completat și modificat doar de către Conferința de Alegeri, întrunită legal în prezența a două treimi din delegați, de regulă o dată la 5 ani. În cazuri excepționale Conferința de Alegeri poate fi convocată, pe această temă, cu respectarea art.17 alin. (1) (2). Conferința de Alegeri convocată în scopul completării/modificării statutului lucrează valabil cu majoritatea membrilor prezenți.

Art.28. Hotărârile și deciziile S.I.P. Sibiu, sunt acte decizionale luate de Consiliul Județean, Biroul Executiv și respectiv președintele organizației în scopul bunei funcționări și coordonări a activității sindicatului. Hotărârile pot fi luate atât de Consiliul Județean cât și de Biroul Executiv cu majoritate simplă de voturi și nu pot contraveni prezentului statut și legislației în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL

 

Art.29. Patrimoniul S.I.P. Sibiu este compus din bunurile mobile şi imobile precum şi mijloacele financiare care provin din cotizaţii, acte juridice cu titlu gratuit sau oneros, cota de patrimoniu corespunzător rezultată din împărţirea patrimoniului fostei U.G.S.R., la momentul la care se va rezolva problema succesiunii fostei U.G.S.R.

 

CAPITOLUL VIII

SANCŢIUNI

 

Art.30. (1). În cazul nerespectării îndatoririlor statutare de către membrii S.I.P. Sibiu, ori pentru săvârșirea de acte /fapte de natură a afecta  imaginea sindicatului se pot aplica următoarele sancțiuni:

a)     avertisment;

b)    suspendare temporară;

c)     excluderea.

Propunerea de excludere poate fi făcută de reprezentantul grupei sindicale, liderul organizației sindicale din unitate/instituție, membrii Biroului Executiv, președintele S.I.P. Sibiu.

(2). Persoana propusă spre sancționare are dreptul de a-și prezenta propria apărare în fața Biroului Executiv, înainte de decizia sancționării. Refuzul va fi consemnat în scris, în cazul unui proces verbal întocmit în acest scop.

(3). Împotriva deciziei de sancționare se poate face contestație în termen de 5 zile lucrătoare, de la comunicarea sancțiunii. Constestația va fi formulată în scris și adresată președintelui S.I.P. Sibiu, acesta având obligația de a o examina în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acesteia la secretariatul S.I.P. Sibiu.

Contestația constituie procedura prealabila conform art 193 c.p.c, fiind obligatorie.

(4). Decizia finală privind modul de soluționare a contestației se va comunica persoanei interesate tot în termenul de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la secretariatul S.I.P. Sibiu.

Art.31(1) Sancțiunile prevăzute la art.30 lit.a) și b) se hotărăsc de către Biroul Executiv.

(2). Sancțiunea prevăzută la art.30 lit.c se hotărăște de către Consiliul Județean.

 

 

CAPITOLUL IX

DIZOLVAREA ORGANIZAȚIEI SINDICALE

REORGANIZAREA, DIVIZAREA, COMASAREA, DIZOLVAREA

 

Art.32. În cazul reorganizării, hotărârile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut, de către Consiliul Județean la propunerea Biroului Executiv al S.I.P. Sibiu.

S.I.P. Sibiu se poate dizolva prin hotărârea unei Conferințe de dizolvare, reunită special în acest scop.

Deoarece C.A.R.-S.I.P. Sibiu este înființată de către S.I.P. Sibiu, în cazul Conferinței de dizolvare a S.I.P. Sibiu, se desființează, pe cale de consecință, și C.A.R.-S.I.P. Sibiu .

În cazul dizolvării, patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform dispoziţiilor din statut sau, în lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotărârii Conferinței de dizolvare.

Dacă modul de distribuire a patrimoniului nu a fost hotărât de Conferința de dizolvare, tribunalul judeţean, sesizat de oricare membru al organizaţiei sindicale, hotărăşte asupra distribuirii patrimoniului.

Conferința de dizolvare a S.I.P. Sibiu poate fi convocată de către președintele S.I.P. Sibiu sau 2/3 din membrii Biroului Executiv sau 2/3 sau din membrii Consiliului Județean.

Hotărârea de desființare va fi luată cu votul a 2/3 din numărul membrilor de sindicat ai Conferinței de dizolvare.

În cazul în care organizaţia sindicală nu mai întruneşte condiţiile minime de constituire, orice terţ interesat poate solicita instanţei competente dizolvarea organizaţiei în cauză, în baza unei cereri motivate.

Conferința de dizolvare a S.I.P. Sibiu va hotărî și modul de lichidare a patrimoniului sau destinația acestuia. Hotărârea în acest sens va fi luat cu votul a 2/3 din membrii Conferinței de dizolvare.

Conferinţa de dizolvare stabileşte o Comisie de lichidare, formată din 5-7 membri şi fixează termenul şi condiţiile de lucru.

 

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

 

Art.33. Prezentul statut este norma cadru de funcţionare a S.I.P. Sibiu.

Modificarea prezentului statut se poate face numai în condiţiile stipulate de acesta.

Modificat în Conferinţa de Alegeri a C.A.R.-S.I.P. Sibiu din data de 05 aprilie 2019, în conformitate cu decizia reprezentanţilor C.A.R.-S.I.P. Sibiu , votată în şedinţa comună a Conferinţei Judeţene de alegeri a S.I.P. Sibiu şi Conferinţei judeţene de modificare a Statutului şi alegeri a organelor de conducere şi control a C.A.R.-S.I.P. Sibiu .