; SIP Sibiu -
Va aflati pe pagina : Statut

Statut

 


S T A T U T U L

S.I.P. jud. SIBIU

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 Art. 1 – (1) S-a constituit Organizaţia Sindicală a Cadrelor Didactice şi a celorlalte categorii de persoane care activează în învăţământul preuniversitar din judeţul Sibiu, pe care o vom numi SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL SIBIU, prescurtat S.I.P.jud. SIBIU.

(2) Decizia de constituire a fost luată cu ocazia adunării din data de 06.III.1990, a unui număr de 64 delegaţi desemnaţi din unităţile şcolare ale judeţului Sibiu.

Art. 2 – (1) S.I.P.jud. SIBIU este o organizaţie judeţeană cu personalitate juridică, în acord cu legislaţia în vigoare şi în conformitate cu CARTA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII, independentă faţă de organele puterii şi administraţiei de stat, organizaţii politice şi religioase.

(2) S.I.P.jud. SIBIU a dobândit personalitate juridică în urma sentinţei civile nr.1005/26.III.1990, rămasă definitivă în 06.IV.1990.

 

 CAPITOLUL II

SEDIUL

 Art. 3- Sediul sidicatului se află în imobilul situat în Sibiu, strada Electricienilor, nr.1.

 CAPITOLUL III

OBIECTIVE

 Art. 4 Obţinerea drepturilor exclusive de negociere, inclusiv dreptul la grevă pentru membrii sindicatului.

Art. 5 Aducerea grupelor sindicale, corespunzătoare unităţiilor de învăţământ din raza judeţului, în relaţii de asistenţă mutuală şi cooperare .

Art. 6 Obţinerea pentru membrii sindicatului a tuturor drepturilor ce li se cuvin într-o societate liberă. 

Art. 7 Îmbunătăţirea standardelor pentru personalul din învăţământ prin promovarea unei bune pregătiri profesionale, încurajarea instruirii la locul de muncă şi asigurarea condiţiilor de muncă esenţiale pentru realizarea celei mai bune performanţe în profesie.

Art. 8 Încurajarea angajării şi menţinerii pe post pe baza competenţei, asigurarea de unităţi de învăţământ moderne, bine echipate şi promovarea unor programe educaţionale şi a unor astfel de condiţii în şcolile din România care să permită elevilor o pregătire adecvată ocupării unui loc cât mai bun în viaţa economică, socială şi politică a comunităţii.

Art. 9 Promovarea binelui şi intereselor copiilor prin crearea celor mai bune facilităţi educaţionale pentru toţi, indiferent de rasă, naţionalitate, culoare, credinţă, sex, statut politic sau economic.

Art. 10 Sprijinirea şi promovarea idealurilor de democraţie precum şi acţionarea pentru promovarea şi adoptarea în Parlament a unor legi adecvate care să garanteze îmbunătăţirea climatului educaţional atât pentru elevi cât şi pentru personalul din învăţământ şi încurajarea acestora în exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor ce le revin pe baza acestor legi.

Art. 11 Dezvoltarea de parteneriate, în interesul angajaţilor din învăţământ, cu instituţiile descentralizate la nivel local şi judeţean şi alţi parteneri implicaţi în procesul educaţional, în scopul negocierii unor drepturi menite să îmbunătăţească climatul socio-profesional din unităţile şi instituţiile de învăţământ de pe raza judeţului Sibiu.

Art. 12 Încurajarea pensionarilor de a intra în grupele sindicale ale unităţilor de învăţământ de la care s-au pensionat sau pe lângă care îşi au domiciliul .

CAPITOLUL IV

CALITATEA DE MEMBRU

 Art. 13 Orice angajat din domeniul învăţământului, care recunoaşte prevederile prezentului statut şi obligativitatea plăţii cotizaţiei lunare stabilite poate fi membru al S.I.P.jud. SIBIU. pe baza unei fişe tipizate de înscriere, depusă prin grija liderului sindical la serviciul secretariat al S.I.P.jud. SIBIU.

 CAPITOLUL V

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 Art. 14 Drepturile membrilor S.I.P.jud. SIBIU:

(1). Alegerea în mod liber a organelor de conducere ale organizaţiei sindicale la nivel de unitate.

(2). Alegerea în mod liber a delegaţiilor organizaţiilor sindicale locale în Conferinţa judeţeană de alegeri, în funcţie de norma de reprezentare prevăzută în regulamentul de desfăşurare a acesteia.

(3). Exprimarea liberă a opiniilor în toate organismele de conducere ale S.I.P.jud. SIBIU.

(4). Exercitarea dreptului de control asupra activităţii sindicatului prin votul reprezentanţilor în Conferinţa judeţeană.

(5). Participarea la elaborarea unor proiecte de acte normative de interes local sau general în domeniu.

(6). Reprezentarea, la solicitarea expresă, scrisă, în toate cazurile legate de raporturile contractuale de muncă.

(7). Consultanţă şi asistenţă din partea sindicatului în vederea rezolvării problemelor socio-profesionale legate de locul de muncă.

(8). Asistenţă la negocierea contractului individual de muncă, în urma unei solicitări scrise.

(9). Participarea garantată la programele sociale elaborate şi aprobate de către Biroul Executiv al S.I.P.jud. SIBIU.

(10). Să devină membri ai C.A.R.- S.I.P. SIBIU pe baza unei fişe tipizate de înscriere, depusă prin grija liderului sindical la serviciul secretariat al C.A.R.- S.I.P. SIBIU.

(11). Orice membru care a hotărât aceasta, poate solicita retragerea din S.I.P.jud. SIBIU. Cererea de retragere se adresează în scris preşedintelui S.I.P.jud. SIBIU şi devine definitivă din luna calendaristică următoare de la data depunerii, în urma avizării, cu rol doar pentru sistarea reţinerii cotizaţiei. Retragerea nu dă dreptul la nici un fel de despăgubiri.

Art. 15. Obligaţiile membrilor S.I.P.jud. SIBIU:

(1). Să respecte statutul S.I.P.jud. SIBIU.

(2). Să achite lunar cotizaţia conform prevederilor statutului.

(3). Să participe la acţiunile S.I.P.jud. SIBIU şi organismele sale.

(4). Să nu participe la acţiuni de natură ce pot aduce prejudicii S.I.P.jud. SIBIU.

(5). Să contribuie la sporirea prestigiului şi popularităţii sindicatului.

(6). Să încurajeze salariaţii din învăţământ să devină membrii SIP.

(7). Să acorde sprijin celorlalţi membri ai sindicatului , la cererea acestora sau a consiliului judeţean.

 CAPITOLUL VI

STRUCTURĂ, ORGANIZARE

 Art. 16. În fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică proprie se va constitui o singură organizaţie sindicală.

Art. 17. – (1) Adunarea generală a membrilor – organ care se va întruni, de regulă lunar, sau ori de câte ori este nevoie şi care lucrează valabil cu majoritate simplă a membrilor organizaţiei.

(2). Biroul Executiv al organizaţiei sindicale la nivel de unitate – se constituie doar în unităţile care au un număr mai mare de 30 de membri şi e compus din lider şi maxim doi membri propuşi spre vot de către acesta.

(3). Liderul de sindicat al unităţii, ales prin vot direct pe o perioadă de 5 ani de către Adunarea generală, care îl va putea şi revoca pentru activitate necorespunzătoare, cu majoritate de voturi. Liderul are următoarele atribuţii:

-          Reprezintă interesele membrilor de sindicat din unitate în raport cu terţi.

-          Participă la toate şedinţele Consiliului de Administraţie ale unităţii de învăţământ, unde apără drepturile angajaţilor membri de sindicat din unitate, prevăzute de lege şi contracte .

-          Se implică direct în rezolvarea problemelor la nivelul unităţii, care i-au fost sesizate în scris.

-          Participă la toate şedinţele consiliului local al S.I.P.jud. SIBIU, asigurând schimbul de informaţie între membru şi conducerea locală a sindicatului.

-          Propune Adunării generale spre votare membri Biroului Executiv pe care îi consideră utili activităţii sindicatului din unitate.

-          Desemnează un reprezentant al sindicatului din unitate să-l înlocuiască pe o perioadă limitată de timp.(maxim 6 luni). Cererea de împuternicire se face în scris către preşedintele S.I.P.jud. SIBIU, spre aprobare, precizându-se persoana desemnată, perioada de timp şi motivele conlocuirii.

Art. 18. - (1). La nivelul unei localităţi se constituie Consiliul Local al S.I.P.jud. SIBIU format din toţi liderii de sindicat din unităţile de pe raza aceleiaşi localităţi, organ care se va întruni, de regulă lunar, sau ori de câte ori este nevoie şi care lucrează valabil cu majoritate simplă a liderilor  organizaţiilor sindicale.

(2) Consiliul Local al S.I.P.jud. SIBIU este condus de un preşedinte, ales prin vot direct de către liderii din unităţile de pe raza localităţii.

(3) Preşedintele Consiliului Local al S.I.P.jud. SIBIU este considerat ca investit în funcţie numai după ce semnează un angajament managerial (anexa 1) şi a unei fişe de atribuţii (anexa 2).

(4) Preşedintele Consiliului Local al S.I.P.jud. SIBIU poate să solicite în sprijinul activităţii pe care o desfăşoară aprobarea Biroului executiv al .S.I.P.jud. SIBIU de investire a unui vicepreşedinte propriu. Acesta îşi desfăşoară activitatea conform solicitărilor preşedintelui Consiliului local al S.I.P.jud. SIBIU după semnarea angajamentului managerial şi a unei fişe de atribuţii(conform notei din anexa 2).

Art. 19. Pentru operativitatea şi eficienţa activităţii sindicale se constituie filiale la propunerea Biroului Executiv al S.I.P.jud. SIBIU şi cu aprobarea Consiliului Judeţean al S.I.P.jud. SIBIU, ca structuri coordonatoare zonale, judeţene de interes sindical.

Art. 20 - (1) Consiliile filialelor îşi aleg, prin vot secret, câte un lider de filială care face parte de drept din Biroul Executiv, unde reprezintă interesele întregii filiale.

(2) La nivelul filialelor liderii îşi vor desemna 1-2 colaboratori, cu aprobarea Biroului Executiv al S.I.P. jud. Sibiu.

Art. 21 Filialele au un sediu, la care se găsesc materiale de documentare asupra activităţii sindicale şi unde se întruneşte consiliul filialei pentru şedinţele ce se convoacă de către lider, lunar, sau ori de câte ori este nevoie. 

Art. 22 – (1) Consiliul Judeţean al S.I.P.jud. SIBIU este format din preşedinţii Consiliilor locale, membri Biroului Executiv al S.I.P.jud. SIBIU şi e condus de preşedintele S.I.P.jud. SIBIU.

(2) Consiliul Judeţean al S.I.P.jud. SIBIU, se întruneşte de regulă, lunar, şi lucrează valabil cu majoritate simplă de voturi a membrilor săi.

 CAPITOLUL VII

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL

 Art. 23 Organele de conducere şi control ale S.I.P.jud. SIBIU sunt:

(1). Organe colective:

-          Conferinţa Judeţeană

-          Consiliul Judeţean

-          Biroul Executiv

-          Comisia de cenzori

(2). Organe unipersonale:

-          Preşedintele

Art. 24 - (1) Conferinţa Judeţeană este organul suprem de conducere, al S.I.P.jud. SIBIU, ce se întruneşte o dată la 5 ani în sesiune ordinară. La cererea preşedintelui sau prin votul a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Judeţean al S.I.P. jud. SIBIU, poate fi convocată o sesiune extraordinară a Conferinţei Judeţene.

(2). Conferinţa Judeţeană e constituită din delegaţii desemnaţi de organizaţiile sindicale din unitate, în conformitate cu norma de reprezentare stabilită de Biroul Executiv al S.I.P.jud. SIBIU, la propunerea preşedintelui S.I.P.jud. SIBIU, care nu poate fi mai mică decât norma de calcul a dreptului de vot în Consiliul Judeţean (1/30). În mod excepţional organizaţiile sindicale cu număr mai mic de 30 de membri sunt reprezentate de către liderul sindical, care are drept de vot.

(3). Conferinţa Judeţeană lucrează valabil cu majoritatea membrilor prezenţi şi are următoarele competenţe:

a). Aprobă sau modifică Statutul S.I.P.jud. SIBIU.

b). Analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean, Biroul Executiv al S.I.P.jud. SIBIU şi Comisia de cenzori.

c). Hotărăşte asupra principiilor şi orientărilor fundamentale ale activităţii S.I.P.jud. SIBIU.

d). Alege prin vot direct preşedintele S.I.P.jud. SIBIU, pe baza candidaturilor depuse în termenul stabilit în Regulamentul de desfăşurare a Conferinţei Judeţene, propus de Biroul Executiv şi aprobat de Consiliul Judeţean, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurări Conferinţei Judeţene.

e). Alege membri Comisiei de Cenzori.

f). Secretariatul Conferinţei Judeţene va reţine şi va supune votului numai acele candidaturi care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulamentul de desfăşurare a Conferinţei Judeţene.

Art. 25 – (1). Consiliul Judeţean al S.I.P. jud. SIBIU; este organul de conducere al S.I.P. jud. SIBIU, între două sesiuni ordinare ale Conferinţei Judeţene.

(2). Consiliul Judeţean al S.I.P. jud. SIBIU are următoarele atribuţii:

a). îndeplinirea hotărârilor stabilite de către Conferinţa Judeţeană.

b). reglementarea şi rezolvarea problemelor de interes general.

c). examinarea şi pronunţarea asupra  proiectelor de acte normative în cadrul parteneriatului social.

d). elaborarea programului anual de activitate.

e). decide cu majoritate simplă din numărul voturilor membrilor declanşarea conflictului de muncă la nivel judeţean.

f). decide asupra cazurilor de excludere din sindicat a liderilor sindicali, ca sancţiune, la propunerea preşedintelui Consiliului local din care liderul face parte.

g). decide asupra afilierii S.I.P.jud. SIBIU la forme de organizare sindicală superioare la nivel naţional şi internaţional, precum şi asupra retragerii din astfel de alianţe cu validarea conferinţei judeţene.

h). aprobarea Regulamentului de desfăşurare a Conferinţei Judeţene, la propunerea Biroului Executiv al S.I.P.jud. SIBIU.

i). Dreptul de vot al membrilor Consiliului Judeţean este proporţional cu numărul de membri reprezentaţi(1/30); în mod excepţional pentru Consiliile locale cu un număr mai mic de 30 de membri, reprezentantul sindical respectiv are dreptul la un vot.

j). Preşedintele S.I.P.jud. SIBIU are drept de veto; în situaţia exercitării dreptului de veto, asupra deciziei în dispută se va pronunţa Biroului Executiv al S.I.P.jud. SIBIU pentru Consiliul Judeţean, cu majoritate simplă de voturi pe principiul de vot valabil: un om-un vot.

k). Completează comisia de cenzori în situaţia în care unul sau mai mulţi membri, din motive obiective, nu îşi pot desfăşura activitatea în această calitate.

Art. 26 – (1). Biroul Executiv al S.I.P.jud. SIBIU este organ de conducere operativ format din minim 7 membri, care se întruneşte de regulă lunar, sau ori de câte ori este nevoie, compus din: preşedinte, vicepreşedinţi , membri.

(2). Membri Biroului Executiv al S.I.P.jud. SIBIU sunt propuşi de către preşedintele Biroul Executiv al S.I.P.jud. SIBIU şi validaţi de Conferinţa Judeţeană a S.I.P.jud. SIBIU. Liderii de filiale fac parte de drept din Biroul Executiv al S.I.P.jud. SIBIU.

(3). Membri Biroului Executiv al S.I.P.jud. SIBIU sunt investiţi în funcţie prin decizia preşedintelui numai după ce semnează un angajament managerial(anexa 1) şi o fişă de atribuţii (anexa 2).

(4). Biroul Executiv al S.I.P.jud. SIBIU are următoarele atribuţii:

a). desemnează pe unul dintre membri săi să acţioneze în numele preşedintelui pe perioada concediului acestuia precum şi pe perioada în care preşedintele este împiedicat de un caz de forţă majoră să-şi exercite atribuţiile.

b). stabileşte indemnizaţiile şi fixează plafonul cheltuielilor la propunerea preşedintelui.

c). are puterea de a interpreta acest statut şi de a face reguli care să nu vină în conflict cu statutul.

d). elaborează şi propune Consiliului Judeţean Regulamentul de desfăşurare a Conferinţei Judeţene a S.I.P.jud. SIBIU.

e). va numi acele comitete sau comisii pe care le consideră necesare;

f). are capacitatea de a rezolva toate afacerile S.I.P.jud. SIBIU inclusiv de a face spre binele sindicatului următoarele :

 • să dea în judecată, să se plângă sau să se apere în folosul sindicatului.
 • să angajeze contabili, agenţi şi alte persoane ce au cunoştinţe şi pricepere în conducerea afacerilor.
 • să angajeze avocaţi şi consilieri pentru a da sfaturi cu privire la interesele S.I.P.jud. SIBIU sau pentru a fi reprezentaţi în instanţă.
 • să adopte sigla oficială şi antetul care să fie imprimat şi reprodus.
 • să cumpere, să ia, să primească orice donaţie, devize sau moştenire şi să posede, să ia sau să folosească proprietăţi.
 • să cumpere, să ia, să primească sau să deţină şi să folosească acţiuni sau obligaţii ale corporaţiilor, societăţiilor comerciale, asociaţiilor naţionale sau străine, în parteneriat sau individuale, să vândă, să transmită, să ipotecheze totul sau o parte de bunuri, proprietăţi.
 • să încheie contracte pentru diferite afaceri, să împrumute bani pentru interesul S.I.P.jud. SIBIU.
 • să investească din când în când fondurile sindicatului intr-o proprietate.
 • să facă orice consideră necesar pentru exercitarea puterii conferite prin acest statut.
 • să încheie contracte de antrepriză, mandat, comision, vânzare - cumpărare comercială conform legislaţiei în vigoare.
 • decide asupra contestaţiilor de excludere a liderilor sindicali din S.I.P.jud. SIBIU.
 • propune Consiliului Judeţean excluderea din S.I.P.jud. SIBIU a unui preşedinte de Consiliu Local sau a unui lider de filială.

Art. 27.- (1) Comisia de cenzori este organ de control a S.I.P.jud. SIBIU

şi are următoarele atribuţii:

-          verifică activitatea financiară

-          informează cu privire la activitatea sa Consiliul Judeţean şi Conferinţa Judeţeană.

(2). Comisia de cenzori este compusă din 2 - 3 membri aleşi de Conferinţa Judeţeană şi care nu sunt membri ai Biroului Executiv al S.I.P.jud. SIBIU.

Art. 28 – (1). Preşedintele este şeful executivului precum şi administratorul afacerilor şi politicilor executive al S.I.P.jud. SIBIU.

(2). Are următoarele atribuţii:

-          reprezintă S.I.P.jud. SIBIU la nivel federativ şi în relaţiile internaţionale, relaţiile cu instituţiile centrale şi locale ale puterii de stat, în relaţiile cu partidele politice, mass – media, alte sindicate şi diverşi parteneri.

-          este administratorul finanţelor şi bunurilor patrimoniale ale S.I.P.jud. SIBIU.

-          desemnează componenţii echipei executive pe care îi va supune validării Conferinţei Judeţene.

-          între Conferinţele Judeţene, preşedintele demite şi numeşte membrii echipei executive şi a Comisiei de cenzori cu validarea Consiliului Judeţean a S.I.P.jud. SIBIU.

-          propune angajamentul managerial şi fişa de atribuţii ca anexe ale statutului.

-          stabileşte membrii delegaţiei la congresul federaţiei cu validarea Consiliului Judeţean.

-          pentru bunul mers al S.I.P.jud. SIBIU angajează şi demite personalul necesar.

-          are puterea de interpreta statutul şi de a face reguli care să nu contravină prevederilor acestuia.

-          este principalul negociator al S.I.P.jud. SIBIU şi desemnează componenţa echipelor de negocieri la toate nivelurile

-          decide asupra contestaţiilor la excluderea din S.I.P.jud. SIBIU a preşedinţilor de Consilii Locale şi lideri de filiale cu validarea Consiliului Judeţean.

Art. 29. – (1). Organele de conducere şi control sunt alese în Conferinţa Judeţeană pe o durată de 5 ani.

(2). Liderii din unităţii şi preşedinţii Consiliilor Locale sunt aleşi de propriile structuri pe o perioadă de 5 ani, alegeri ce vor avea loc în mod obligatoriu cu minim două luni înainte de convocarea Conferinţei Judeţene.

CAPITOLUL VIII

SANCŢIUNI

 Art. 30. – (1). Pentru neândeplinirea obligaţiilor statuare de către membrii S.I.P.jud. SIBIU se prevăd următoarele sancţiuni:

a) avertisment scris.

b) suspendarea.

c) excluderea.

(2). Sancţiunile prevăzute la alineatele a) şi b). se aplică de către conducerea imediat superioară celui în cauză. Împotriva deciziei se poate face contestaţie la primul nivel de conducere superior celui care a emis decizia(vezi anexa 3).

(3). Sancţiunea prevăzută la punctul c) se propune de către conducerea imediat superioară celui în cauză la primul nivel ierarhic superior care va şi decide. Contestaţia asupra acestei sancţiuni se poate face în mod similar punctului (2).

 CAPITOLUL IX

PATRIMONIUL

 Art. 31. Bunurile mobile şi imobile precum şi mijloacele financiare ale sindicatului provin din cotizaţii, acte juridice cu titlul gratuit sau oneros, cota de patrimoniu corespunzător rezultată din împărţirea patrimoniului fostei U.G.S.R., la momentul la care se va rezolva problema succesiunii fostei U.G.S.R.

Art. 32. Cotizaţia, în procent de 1% din venitul brut realizat, deductibiliă din baza de calcul pentru impozitare, a fiecărui membru de sindicat, se va reţine pe stat de plată şi se va vira direct de către fiecare organizaţie în contul S.I.P.jud. SIBIU.

Din fondul constituit la nivel judeţean se vor institui ajutoare materiale pentru membri de sindicat şi se vor finanţa, printre altele, cheltuielile de transport şi de informare (multiplicare, copiere etc.) ale liderilor de unităţi.

Art. 33- Orice membru de sindicat care nu a plătit cotizaţia conform articolului precedent va fi avertizat în scris, iar dacă situaţia persistă timp de trei luni consecutiv, va fi exclus din S.I.P.jud. SIBIU şi nu va mai putea fi reprimit decât cu votul majorităţii membrilor Biroului Executiv al S.I.P.jud. SIBIU.

Art. 34- La înscrierea în sindicat fiecare membru de sindicat va plăti o taxă de înscriere stabilită de către Biroul Executiv al S.I.P.jud. SIBIU.

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

 Art. 35. Prezentul statut este norma de funcţionare a S.I.P.jud. SIBIU.

Modificarea prezentului statut se poate face numai în condiţiile stipulate de acesta. Consiliul Judeţean se poate transforma ad-hoc în Conferinţa Judeţeană Extraordinară de modificare a statutului prin votul a 2/3 din membri, fiind competentă să voteze modificările cu majoritatea simplă a voturilor exprimate conform normei de vot de 1/30 membri de sindicat.

Art.36 – (1). S.I.P.jud. SIBIU se poate dizolva prin hotărârea unei Conferinţei Judeţene de desfinţare, reunite special în acest scop, hotărârea fiind luată cu votul a 2/3 din numărul membrilor organizaţiei S.I.P.jud. SIBIU.

(2). Cu această ocazie se decide şi modul de lichidare a patrimoniului sau destinaţiei acestuia.

Art. 37. Acelaşi cvorum de 2/3 este necesar şi pentru luarea deciziei privind destinaţia patrimoniului.

Prezentul statut a fost redactat şi tipărit în forma actuală în urma modificărilor şi completărilor votate de către Conferinţa Judeţeană ordinară S.I.P.jud. SIBIU din data de 27 aprilie 2009.

 

SIBIU  

27 APRILIE 2009

Galerie foto

scoala romaneasca

Parteneri

ISJ Sibiu

CCD Sibiu